Links

Token Utility

Cách nhận FOTA Token:

  • Tham gia Campain Mode (PVE)
  • Hoàn thành Daily Quest
  • Farming
  • Cho thuê HeroNFT
  • Bán Aether trên MKP

Token FOTA sử dụng để:

  • Mua các item trang bị cho HeroNFT trên Marketplace
  • Mua/Thuê HeroNFT
  • Mua Aether để upgrade HeroNFT/item