Links

Marketplace Trading

Trading NFT

  • NFT chỉ có thể chuyển từ ví này qua ví khác thông qua việc mua/bán trên Marketplace.
  • NFT hero đăng bán/cho thuê phải có level tối thiểu là 5. NFT items đăng bán/cho thuê phải có bậc là Rare trở lên.
  • NFTs đạt đến Lợi nhuận tối đa trong Campaign Mode không thể list trên FOTA Marketplace
  • Khi bán/cho thuê thành công 1 NFT người bán/cho thuê nhận 90% tiền bán/thuê, 5% về quỹ Treasury, 2% phí Referral bonus, 3% phí sáng tạo.
  • Thời gian tối thiểu để cho thuê NFT là 1 ngày. Hết hạn thuê chủ sở hữu thu hồi NFT trong menu Account/History/Order tại MKP.

Upgrade Skill Hero

  • Khi hero NFT đạt đủ EXP của 1 mốc level cần upgrade skill, người chơi upgrade skill hero từ menu Account/Upgrade Skill
  • Upgrade Skill hero tốn 1 aether/skill level. Sau khi upgrade skill, aether token sẽ bị đốt để tăng ownprice cho heroNFT.

Claim Reward PVE

  • Sau mỗi lần xác nhận giao dịch chiến thắng tại The Ascent, tiền thưởng pending trong 3 ngày, người chơi xem danh sách tiền thưởng pending và tính số ngày claim tại menu Account/Dashboard/PVE Reward
  • Sau 3 ngày pending, người chơi claim tiền thưởng bằng cách click CLAIM button tại tab CLAIM. Quá 24h tính từ 0h UTC người chơi không vào claim sẽ bị tính là MISS.
  • Khi claim PVE Reward, người chơi nhận 90% tiền thưởng, số còn lại sẽ chia cho 2% referral bonus, 3% farming, 5% landlord.