Links

Mining Aether Mode

  • Những Ví có 3 đến 5 HeroNFT bị Maxprofit tại Campaign Mode có cơ hội mining được 1 Aether trong ngày.
  • Những ví có từ 6 HeroNFT bị Maxprofit trở lên tại Campaign Mode có cơ hội mining được 2 Aether trong ngày.
  • Số lượng hero maxed profit tại Campaign Mode để tính thưởng sẽ được chốt vào lúc 0h UTC hàng ngày.
  • Cơ hội mining thành công Aether là ngẫu nhiên.
  • User có thể đăng bán Aether trên Marketplace.