Links

Referral Bonus

1. Referral bonus là gì?

 • Referral là hành động user invite người khác đăng ký MKP qua link https://marketplace.fota.io/?code=[username]
 • Khi user A invite thành công user B đăng ký vào MKP bằng đường link trên thì user B gọi là F1 của user A, và user A gọi là inviter của user B
 • Referral bonus là tiền thưởng cho inviter khi F1 của họ thực hiện các hành động nhận referral bonus và ví inviter đủ điều kiện để nhận thưởng.
 • Nếu user không có inviter hoặc inviter không thỏa điều điện nhận referral bonus thì tiền thưởng về quỹ treasury.

2. Các hành động để nhận referral bonus:

 • 1 - F1 thực hiện mua, thuê item, hero trên MKP
 • 2 - F1 Claim reward sau 3 ngày pending
 • 3 - F1 mua Land hoặc quyền đồng sở hữu Land trên MKP

3. Điều kiện để inviter nhận referral bonus:

 • Inviter đang join farm và có tối thiểu 100 point trong farming.

4. Referral bonus được trả trực tiếp vào ví inviter (nếu thỏa điều kiện) tại các transaction sau:

 • F1 mua, thuê NFT trên MKP
 • F1 claim PVE reward trên MKP
 • F1 mua land hoặc mua quyền đồng sở hữu land trên MKP

5. Người chơi xem tổng referral bonus đã được nhận trong menu Account/My Referral List.