Links

Energy

Energy được dùng để chơi submission The Ascent trong Campaign Mode (PVE)
  • Vào 0h UTC hàng ngày, mỗi heroNFT trong ví và heroNFT đang thuê chưa hết hạn thu hồi được cấp tối đa 1 Energy/NFT bất kể đang ở level nào.
+ Các hero đã đạt maxed profit (cả USDF và FOTA) không được cấp Energy.
+ Các hero đã hết hạn thuê mà chưa bị chủ sở hữu thu hồi không thể chơi tiếp trong game.
  • Các giao dịch mua/thuê hero trong ngày sẽ không được nhận Energy ngay lập tức mà phải chờ vào 0h UTC ngày tiếp theo. Tất cả các Submission The Ascent tại mọi vùng đất đều trừ 1 energy/hero khi WIN.
  • Mỗi hero được tham gia The Ascent 1 lần trong ngày.