Links

Ownprice & Total Profit Of Campaign Mode (PVE)

Mỗi heroNFT có 2 chỉ số là Ownprice & Total Profit (chỉ áp dụng cho Campaign Mode)

Ownprice:

 • Ownprice là tổng chi phí tạo thành của 1 NFT tại một thời điểm bất kì, được hiểu là chi phí heroNFT khi đào ra ở level 1 cộng với chi phí của Aether khi dùng để upgrade skill lên các level cao hơn.
 • Mỗi Hero NFT có 2 chỉ số Ownprice:
  1. 1.
   USDF Ownprice là giá USDF cố định của hero được công bố ở level 1 theo bảng bên dưới. USDF Ownprice sẽ tăng thêm sau mỗi lần sử dụng Aether để luyện skill với mỗi lần luyện skill bằng Aether thì USDF Ownprice tăng thêm 5 USDF (1 Aether = 5 USDF).
  2. 2.
   FOTA Ownprice bằng USDF Ownprice chia cho giá giao dịch của FOTA trên Marketplace tại thời điểm HeroNFT được đào ra ở level 1. FOTA Ownprice sẽ tăng thêm sau mỗi lần sử dụng Aether để luyện skill. (Được hiểu là số FOTA token đã sử dụng để mua HeroNFT level 1 trên Marketplace).
 • USDF Ownprice của Hero level 1 được liệt kê trong bảng sau:
NAME
PRICE
Eira
95 USDF
Aedus
95 USDF
Malhela
100 USDF
Keisha
90 USDF
Cyril
90 USDF
Ciara
90 USDF
Grimm
95 USDF
Orson
85 USDF
Zel
90 USDF
Aprum
85 USDF
Octonus
90 USDF
Amaltheus
90 USDF
Tigris
85 USDF
Farrer
95 USDF
Kekor
85 USDF
Alva
100 USDF
Kyla
100 USDF
Gideon
100 USDF
Eryk
95 USDF
Godwyn
95 USDF
 • Lưu ý: Ownprice của 1 heroNFT không đổi khi user mua hoặc thuê hero từ user khác
Total Profit của Campaign Mode (PVE)
 • Đơn vị của mission reward là USDF, sẽ được quy đổi qua FOTA Reward theo giá 6h high tại thời điểm finishGame thành công ở Mision The Ascent ( Submission thứ 5).
 • Mission Reward sau khi trừ đi khác khoản phí sẽ chia ra làm 3 và cộng vào chỉ số Total Profit của 3 heroNFT tham gia trận đấu. (Mỗi Hero NFT có 2 biến số totalProfit: theo USDF và theo FOTA)
 • Một hero NFT gọi là maxed profit khi:
  1. 1.
   Tổng lợi nhuận đạt được theo USDF = 300% của USDF Ownprice.
  2. 2.
   Tổng lợi nhuận đạt được theo FOTA = 200% của FOTA Ownprice
 • Hero NFT khi đạt maxed profit theo 1 trong 2 giá USDF hoặc FOTA thì không thể mang vào đội hình để chơi Campaign Mode (PVE).
LƯU Ý: Khái niệm maxprofit chỉ sử dụng duy nhất cho Campaign Mode (PVE) đồng nghĩa các NFT đã Maxprofit tại Campaign Mode vẫn có thể gia tăng Profit tại các Mode chơi khác như Mining Aether hoặc PVP Mode.